Fejlmeddelelse

  • Deprecated function: implode() [function.implode]: Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i drupal_get_feeds() (linje 394 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (linje 2405 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/menu.inc).

FAQ

Hvem er omfattet af evalueringen?

UDEVA omfatter bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordemoder-, klinisk diætist-, radiograf- og  sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentselever, som er i klinisk undervisning/praktik i Region Hovedstaden.

Derudover evaluerer bioanalytiker-, jordemoder- og radiografstuderende fra Metropol kliniske undervisningsforløb i Region Sjælland, og fysioterapeutstuderende fra UCC evaluerer kliniske undervisningsforløb på private og kommunale kliniske undervisningssteder som en del at UDEVA.

For de øvrige uddannelser omfatter UDEVA ikke kliniske forløb gennemført i kommuner, andre regioner og på private kliniske undervisningssteder. Evalueringen omfatter heller ikke elever/studerende, som er i udlandet, og elever/studerende fra andre lande, som tager kliniske forløb i Region Hovedstaden.

 

Hvilke kliniske uddannelsesforløb bliver evalueret?

Bioanalytikerstuderende evaluerer kliniske undervisningsforløb på modul 4, 7, 10 (tidligere modul 11), 12 og 14.
Ergoterapeutstuderende evaluerer kliniske undervisningsforløb på modul 3, 6 og 9.
Fysioterapeutstuderende evaluerer kliniske undervisningsforløb på modul 2, 4, 7, 9 og 12.
Jordemoderstuderende evaluerer kliniske uddannelsesforløb på modul 2-4, 7-8 og 10-12.
Klinisk diætiststuderende evaluerer kliniske undervisningsforløb på modul 9 og 12.
Radiografstuderende evaluerer kliniske undervisningsforløb på modul 3, 4, 8, 10 og 11.
Social- og sundhedsassistentelever evaluerer praktikforløb 1 (somatik) og praktikforløb 2 (psykiatri).
Sygeplejestuderende evaluerer kliniske undervisningsforløb på modul 4, 8, 11 og 12. Derudover er der et selvstændigt spørgeskema til sygeplejestuderende på modul 14, som samlet omhandler de kliniske undervisningsforløb på uddannelsen.

 

Hvordan sendes spørgeskemaerne ud?

De sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende modtager en e-mail med link til det elektroniske spørgeskema på deres uddannelsesmail. Social- og sundhedsassistentelever på Bornholm modtager spørgeskemaet på deres skolemail. Social- og sundhedsassistenteleverne fra de øvrige skoler modtager et brev med posten, som indeholder login til det elektroniske spørgeskema.

 

Hvornår sendes spørgeskemaerne ud?

Spørgeskemaerne udsendes som hovedregel to uger, før det kliniske undervisningsforløb/praktikforløb slutter. På fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen er der imidlertid korte kliniske undervisningsforløb af 2-4 ugers varighed, hvor spørgeskemaerne udsendes kun én uge, før det kliniske undervisningsforløb slutter.

Såfremt de studerende/eleverne ikke har besvaret spørgeskemaet ved afslutningen af det kliniske undervisningsforløb/praktikforløb, modtager de to påmindelser. Herefter har de studerende/eleverne yderligere en uges svarfrist.

Du kan se hvornår udsendelse sker i Udeva årshjul her.

 

Er de studerendes og elevernes besvarelser anonyme?

Alle data i forbindelse med evalueringen behandles fortroligt. Sektion for Grunduddannelse danner rapporter, hvis der minimum er én besvarelse for en given afrapporteringsenhed, og de studerendes/elevernes svar vil derfor ikke være anonyme. Hvis der ikke er indkommet svar fra studerende på et klinisk undervisningssted, dannes der ingen rapport.

 

Hvordan offentliggøres resultaterne?

Evalueringsrapporterne bliver løbende tilgængelige her på hjemmesiden under Resultater.  Resultaterne på baggrund af spørgsmål med lukkede svarkategorier er offentligt tilgængelige. Besvarelserne på spørgsmål med åbne kommentarfelter afrapporteres i ubearbejdet form og kan kun tilgås af ansatte på de kliniske undervisningssteder, på uddannelsesinstitutionerne og i Region Hovedstaden ved brug af et personligt login. Brugernavn og password kan fås ved henvendelse til Sektion for Grunduddannelse.

Afrapporteringen foregår på flere forskellige organisatoriske niveauer, alt efter hvad der er aftalt for de enkelte uddannelser, fx på afsnits-/afdelingsniveau, på hospitalsniveau og samlet for hele Region Hovedstaden.

Den løbende afrapportering er opdelt i forhold til de kliniske moduler/praktikperioder. Rapporter, som er navngivet med et modulnummer, indeholder resultater for det enkelte modul, inklusiv modulspecifikke spørgemål. Rapporter, som ikke er navngivet med et modulnummer, indeholder resultater på tværs af moduler, eksklusiv modulspecifikke spørgsmål.

I alle rapporter anvendes den samme figurtype (se læsevejledning til figuren her).

 

Hvornår offentliggøres resultaterne?
For professionsbacheloruddannelserne offentliggøres rapporterne senest 3 uger, efter modulet med klinisk undervisning slutter. Det vil sige fire gange årligt i henholdsvis uge 7 (for vintermodulet november-januar), uge 18 (for forårsmodulet februar-april), uge 29 (for sommermodulet april-juni) og uge 47 (for efterårsmodulet august-november). For social- og sundhedsassistentuddannelsen afrapporteres senest 3 uger, efter praktikperioden slutter. Dette sker seks gange årligt. Pga. ferie kan der dog være op til fire ugers forsinkelse på rapporterne i juli/august.

Foruden den løbende afrapportering udarbejdes der én gang årligt en rapport, som samler op på besvarelser fra hele kalenderåret. Rapporten offentliggøres i april.

Du kan se hvornår løbende rapporter og årsrapport offentliggøres i Udeva årshjul her.

 

Hvordan hænger UDEVA sammen med akkreditering?
De studerendes evalueringer af de kliniske undervisningsforløb og det systematiske arbejde med kvalitetssikring, som evalueringerne kan bidrage til, kan udgøre en vigtig del af uddannelsesinstitutionernes akkreditering. Ved akkreditering undersøges uddannelsesinstitutionerne og uddannelserne for, om deres relevans og kvalitet er i overensstemmelse med centralt fastlagte kriterier i den danske akkrediteringslov.

 

Hvorfor kan jeg ikke se resultaterne af målingen på vores klinik?

Hvis du oplever, at en rapport mangler, så er du altid meget velkommen til at kontakte os på chr-udeva@regionh.dk. Uanset hvad fejlen skyldes, ønsker vi at få den rettet hurtigst muligt. Vi har mulighed for at identificere problemet, såfremt en rapport mangler. Manglende rapport kan fx skyldes: at studenten/eleven ved en fejl ikke har været med på respondentlisten; at den oplyste mailadresse ikke virker; at der er sket fejl i udsendelsen; at studenten/eleven ikke har besvaret spørgeskemaet; eller at studenten/eleven er tilknyttet et sted, som ikke indgår i vores spørgeskemaer. Hvis du har kendskab til nye afsnit, klinikker, enheder, hvor studenter og elever kan gennemføre kliniske forløb, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan få stedet med i vores spørgeskemaer.

Hvis du anvender browseren Chrome kan du opleve problemer med at downloade og læse nogle af rapporterne.

 

Organisatoriske forandringer i Region Hovedstaden

Den organisatoriske underinddeling af Udeva-rapporterne er baseret på afdelinger og afsnit på hospitaler, psykiatriske centre og klinikker. Der sker løbende strukturelle forandringer i RegH, hvor afdelinger bliver flyttet, nedlagt, oprettet, skifter navn eller sammenlægges med andre afdelinger. En afdelings navn kan i nogle tilfælde være angivet forskelligt på Region Hovedstadens intranet, på skiltene på gangene og i forhold til hvordan afdelingen omtales af personale, herunder de studenter og elever, som evaluerer kliniske forløb. 

Den officielle organisationsstruktur for hele den offentlige sundhedssektor, herunder Region Hovedstadens, skal som udgangspunkt være at finde i registret Sundhedsvæsenets Klassifikations System, SKS. Du kan læse mere om SKS og finde afdelinger i SKS-browseren her: http://medinfo.dk/sks/brows.php?s_nod=55729. Det er ikke samtlige centre, afdelinger og afsnit, man som student får præsenteret i Udeva-spørgeskemaet. Når det ikke er alle placeringer, som fremgår, skyldes det, at der findes mange tusinde placeringer, og det ville ikke være realistisk for respondenten at opnå overblik over så mange valgmuligheder. I stedet har vi samarbejde med uddannelsesansvarlige og andre, som kan fortælle os, når der sker organisatoriske forandringer, så vi kan rette til i vores spørgeskemaer.

Dertil er der for Udeva spørgeskemaerne nogle overvejelser omkring hvordan vi navngiver afdelinger i spørgeskemaet. For overblikkets skyld ser respondenten en liste over navne inden for fx sit hospital eller center, hvor listen er alfabetisk og i nogle tilfælde med forkortede navne for at give respondenten bedre overblik.

Hvis du som klinisk vejleder oplever, at der er rapporter, som du ikke kan finde, så er du altid meget velkommen til at rette henvendelse til os. Det er altid muligt for os at back-tracke og finde frem til, om en eventuel manglende rapport skyldes organisatoriske forandringer, manglende besvarelse af spørgeskemaet eller noget helt tredje.

Hvis du selv har kendskab til organisatoriske forandringer, dvs. flytning, nedlægning, oprettelse, navneskift eller sammenlægninger, så er du også meget velkommen til at kontakte os, så vi kan tilrette vores spørgeskemaer.

 

Er Udeva det samme efter overdragelsen til Center for HR?

Overordnet set er Udeva stort set det samme, men enkelte ændringer er foretaget. Efter overdragelsen rykkes respondenter to gange pr måling med den hensigt at øge svarprocenten. Kommentarfelter indeholder ikke personidentificerbare kommentarer, så fx navngivne kliniske vejledere ikke fremgår. De nye studieordninger, som officielt blev effektueret pr. 1.9.2016, vil også afføde ændringer i Udeva-spørgeskemaer. Hvis du oplever, at evalueringsmetoden for Udeva ikke er optimal, er du meget velkommen til at kontakte os på chr-udeva@regionh.dk.